Stručno osposobljavanje

Natječaj je istekao  11. prosinca 2015.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica

Kamenica 35 H

42250 Lepoglava

 Na  temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured u Varaždin  te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,86/09, 92/10., 105/10., 90/11.,16/12.,86/12., 94/13. i 152/14.)  Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  i objavljuje

 JAVNI POZIV

za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnoga odnosa

1.UČITELJ RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.126/12.,94/13 I 152/14.)

Osim navedenih uvjeta kandidati:

– moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba dulje od 30 dana

– ne smiju imati više od  jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu,  životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole:

OŠ Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava –  za javni poziv.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni poziv.

Javni je poziv otvoren od 03.12.2015.  do 11.12. 2015. godine a objavljen je na  oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

O rezultatima javnoga poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

KLASA: 112-06-15-01-133

UR. BROJ: 2186-120-01-15-01-1

Kamenica,  03.12. 2015. godine 

                                                                                            RAVNATELJICA

                                                                                            Mirjana Posavec

Podijeli