Imenovanje službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje-2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
K A M E N I C A
Kamenica 35 H
KLASA: 011-02/22-01/2
URBROJ: 2186-120-01-22-1
Kamenica, 07. prosinca 2022.
 
Temeljem čl. 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13,
85/15, 69/22) i čl. 71. Statuta Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica ravnateljica škole
dr.sc. Mirjana Posavec, donosi sljedeću
 
ODLUKU
 
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
 
Članak 1.
 
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Osnovnoj školi Ivana Rangera
Kamenica kao tijelu javne vlasti. Službenik za informiranje je posebna službena osoba
mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
 
Članak 2.
 
Službenikom za informiranje imenuje se  Ines Smiljan, stručna specijalistica javne
uprave koja radi na radnom mjestu tajnice Škole.
 
Članak 3.
 
Službenik za informiranje:
 obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne
vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe
informacija,
 unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u
službenim dokumentima koji se odnose na rad Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica kao
tijela javne vlasti,
 osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih
Zakonom o pravu na pristup informacijama,
 obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim
propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona,
 vodi upisnik zahtjeva.
 
Članak 4.
 
Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka, KLASA: 003-05/18-05/4
URBROJ:2186-120-01-18-1 donesena 06. studenoga 2018.
 
RAVNATELJICA:
dr.sc. Mirjana Posavec
 
Dostaviti:
1. Povjerenik za informiranje, putem e-maila: ppi@pristupinfo.hr
2. Ines Smiljan, tajnica škole,
3. Oglasna ploča i web stranica Škole,
4. Pismohrana škole, ovdje.