Vladanje učenika – Kriteriji ocjenjivanja

Škola je uključena u UNICEF-ov projekt „Za sigurno i poticajno okruženje u školama” od 2009. Program je sveobuhvatan jer uključuje rad i angažman svakog učitelja i djelatnika u školi. Cilj je Projekta osposobiti nastavni kadar za rad s djecom na prevenciji nasilja i educirati ga za intervenciju uslijed nasilnih situacija među djecom, promijeniti stavove i razmišljanja odraslih prema nasilju te spriječiti pojavu daljnjih nasilnih ponašanja među djecom.

pupils

Škola organizira pedagoške radionice koje imaju za cilj unaprijediti socijalne i komunikacijske vještine kako bi i djeca sama bila osposobljena da kasnije mogu djelovati u razredu i u školi. Na kraju priželjkujemo da će se razina nasilja smanjiti, a povećati kompetentnost nastavnika u odnosu na pojavu vršnjačkog nasilja.
Preuzeli smo sustav zaštite učenika čiji je cilj uspostaviti novi sustav vrijednosti u školi, promijeniti komunikacijsko ozračje i tako omogućiti učenicima promjenu ponašanja. Komunikacijsko ozračje važan je dio samovrednovanja škole (KREDA analiza) te smo ga ove školske godine uvrstili kao područje rada koje bismo željeli unaprijediti.


Što možemo napraviti da budemo još bolji?

• Razvoj komunikacijskih vještina
• Uvesti više terenske nastave ( ostaje problem financiranja)
• Dograditi potrebne prostorije za kvalitetnije izvođenje nastave
• Edukacija roditelja i učitelja

ŠTO I KAKO?


Unaprijed je dogovoren sustav prevencije u kojem svi djelatnici škole i učenici reagiraju na kršenje pravila kućnog reda, na neispunjavanje školskih obveza i na korištenje nasilnih oblika ponašanja u ophođenju.
Sustav intervencije sastoji se od redovitog bilježenja i praćenja obrazaca ponašanja, brzog djelovanja, pružanja pomoći, određen je protokol postupanja pri kršenju kućnoga reda (Protokol praćenja – koji popunjava odrasla osoba i Opis situacije koji popunjava učenik), protokol u slučajevima nasilja i suradnja s institucijama.

Razrađen je razvojni program učenja socijalnih vještina na satovima razrednih odjela, utvrđene su vrijednosti kojima težimo, pravila koja ćemo poštivati i posljedice koje nas očekuju na razrednoj i školskoj razini, pojačani su nadzori u školi (dežurtsva učitelja) te je poboljšana suradnja s roditeljima. Tu je kontinuirani rad stručne službe(soc. pedagoga), a po potrebi pojačan je stručnim djelatnicima te individualnim i skupnim radom s učenicima i učiteljima. U odgojnom radu nastojimo poštivati slijed kojim prvo potičemo učenike pohvalom, priznanjemi tako pomažemo u razvoju samopoštovanja. Ako gore navedne mjere ne daju rezultata, tj. postaju nedovoljne i neučinkovite koriste se mjere discipliniranja.


Naša škola prihvatila je pravilo restitucije u discipliniranju:

 • djeca i ljudi čine pogreške te im treba omogućiti da tu pogrešku isprave preuzimanjem odgovornosti, traženjem pozitivnih rješenja ili nadoknadom štete.
 • Ako učenik odbija poštivati pravila i odbija surađivati pri uporabi restitutivnih mjera promjene ponašanja slijedi discipliniranje i posljedice uvrštene u Statut škole, čl.158. – 176.
 • Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, strogog ukoraizriče učiteljsko vijeće, a opomene pred isključenje izriče nastavničko vijeće…
 • Ostale pedagoške mjere sukladno Statutu škole dok ministar ne donese Pravilnik o pedagoškim mjerama.
 • Škole su dužne provoditi pedagoške mjere uvažavajući učenikovo psihofizičko stanje injegovu dob, te utvrditi sve okolnosti koje utječu na njegov razvoj.

 1. Poštuje se propisani zakonski postupak u kojem se za pojedinog učenika predlaže mjera, ravnateljica imenuje Povjerenstvo koje poziva roditelje na razgovor kako bi bili obaviješteni o neizvršavanju učenikovih obveza.
 2. Nakon izricanja mjere roditelju se pisano dostavlja rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri na koje ima pravo žalbe s rokom od 15 dana.
 3. Razrednik je obvezan pratiti i bilježiti ponašanje učenika te predložiti produljenje ili ukidanje pedagoške mjere nakon dogovorenog vremenskog trajanja praćenja koje minimalno može trajati 30 dana.
 4. Pedagoška mjera discipliniranja odgojni je postupak u tekućoj školskoj godini i može se ukinuti ako učenik pokaže napredak u učenju i ponašanju.
 5. Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu izriče se za tekuću školsku godinu ili za trajanja obrazovanja u školi.

KRITERIJI – TEMELJ ZA OCJENU IZ VLADANJA

Na temelju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 2010.) Učiteljsko vijeće Osnovne škole Ivana Rangera (u daljnjem tekstu Škola), na prijedlog ravnatelja, donijelo jeOdluku o elementima i mjerilima za vrednovanje vladanja učenika za školsku godinu 2014./2015.


Napomena: Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškome rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškoga i ženskoga spola.

SASTAVNICE PRAĆENJA – OPĆE NAPOMENE

Vrednovanje vladanja učenika obuhvaća sustavno prikupljanje podataka o ponašanju učenika i postignutim kompetencijama prema unaprijed definiranim prihvaćenim načinima, postupcima i elementima,a sastavnice su:

a) praćenje, tj. sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o ponašanju učenika prema prethodno utvrđenim elementima od strane razrednika, učitelja i stručnih suradnika
b) provjeravanje, tj. procjena napretka u ponašanju učenika i postignute razine kompetencija na temelju praćenja, na sjednicama Razrednih vijeća, školskih povjerenstava, te individualnim razgovorima s roditeljima i učenicima
c)pridavanje opisne vrijednosti uzorno, dobro, loše rezultatima praćenja učenikovog ponašanja prema sastavnicama ocjenjivanja vladanja. Bilješke o ponašanju učenika pišu se u e-dnevnik.

Načine, postupke i elemente vrednovanja predlažu svi učitelji Škole, razrednik ih objedinjuje i usklađuje, a Učiteljsko vijeće razmatra, definira/redefinira i usvaja.

 • Redovito/povremeno/ učestalo pratit će se kvartalno na sjednicama Razrednih vijeća.
 • Aktivnosti u procesu vrednovanja razvoja ponašanja učenika provode učitelji, razrednici i stručni suradnici transparentno, javno i kontinuirano, poštujući učenikovu osobnost i dajući svakomu učeniku jednaku priliku.
 • Razrednik zaključuje ocjenu vladanja učenika, uz mišljenje Razrednoga vijeća. U zapisniku sjednice toga Razrednoga vijeća razrednik upisuje uz odgovarajuću točku dnevnog reda napomenu „ocjene vladanja zaključio razrednik uz mišljenje i suglasnog Razrednoga vijeća”, tj. navodi po potrebi naglaske i zaključke iz rasprave o ocjeni vladanja za pojedinog učenika (ako ne postoji suglasnost oko ocjene).
 • Učenik ima pravo znati elemente ocjenjivanja, kao i načine i postupke vrednovanja vladanja.
 • Učenik je dužan pridržavati se svih pravila koja se odnose na načine i postupke vrednovanja, te na pravila ponašanja učenika u školi. Ukoliko se učenik ne pridržava pravila, učitelj/razrednik/stručni suradnik može predložiti određenu pedagošku mjeru razredniku, Razrednome ili Učiteljskome vijeću, koje može donijeti odluku o izricanju pedagoške mjere učeniku.
 • Roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, kao i načine i postupke vrednovanja vladanja. O načinima i postupcima vrednovanja i ocjenjivanja vladanja roditelje informira razrednik na roditeljskim sastancima i individualnim informativnim razgovorima.
 • Ravnatelj i stručna suradnica Škole dužni su tijekom nastavne godine pratiti provođenje odredbi navedenog Pravilnika koje se odnose na vrednovanje vladanja učenika.
 • Elementi i mjerila vrjednovanja vladanja učenika dostupni su učenicima i roditeljima na web stranici Škole.

Definirali smo kriterije procjene u četiri kategorije:

1) odnos učenika prema nastavnom radu i učenju,
2) odnos učenika prema drugim učenicima,
3) odnos učenika prema učiteljima i ostalim djelatnicima,
4) odnos učenika prema imovini, društvenom i prirodnom okruženju te zdravstvenoj zaštiti.


1) UZORNO

Učenik uzornog ponašanja aktivan je u nastavnom procesu, odgovaran i savjestan u radu, spreman na suradnju s učenicima i učiteljima. Poštuje dogovorena pravila, primjereno se ponaša, izbjegava konfliktne situacije, ima razvijenu kulturu ponašanja, pristojno se ponaša izvan škole (terenska nastava i sl.) te poštuje pravila timskoga rada.

1) ODNOS PREMA RADU- učenik REDOVITO:

 • poštuje Kućni red škole
 • redovito pohađa nastavu i druge aktivnosti (jedan neopravdani sat u nastavnoj godini nakon pravovaljane restitucije neće se uzeti u obzir)
 • učenik teži postizanju što boljeg uspjeha
 • aktivno sudjeluje u nastavnom procesu

2) ODNOS PREMA DRUGIM UČENICIMA -učenik REDOVITO:

 • Odgovorno se ponaša prema dr. učenicima
 • Rado pomaže, poštuje tuđa prava i prihvaća različitosti
 • Posjeduje visoku toleranciju
 • Preuzima odgovornost za svoje postupke na način da se ispriča
 • Ne ponavlja učinjeni propust
 • Reagira na zlostavljanje drugih učenika vodeći računa o njihovim pravima
 • Ne ometa druge učenike u praćenu nastave.

3) ODNOS PREMA UČITELJIMA I OSTALIM DJELATNICIMA ŠKOLE

 • Kulturno i uljudbeno se ponaša prema učiteljima i drugim djelatnicima škole
 • Ne ometa učitelja za vrijeme nastave ili ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada
 • Ne ugrožava sigurnost učenika, učitelja i ostalih djelatnika škole te poduzima mjere ako je sigurnost učitelja ili školska imovina ugrožena.

4) ODNOS PREMA ŠKOLSKOJ IMOVINI , IMOVINI UČENIKA TE DRUŠTVENOM, PRIRODNOM I TEHNIČKOM OKRUŽJU, ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 • Čuva svoje i tuđe udžbenike, posuđene knjige u školskoj knjižnici
 • Ne uništava i krivotvori te ne sudjeluje u krivotvorenju ped. dokumentacije
 • Čuva i ne otuđuje imovinu: osobnu, ostalih učenika, školsku i društvenu, a u slučaju uništavanja imovine (pisanje po knjigama, zidovima i inventaru škole, oštećivanje knjiga i inventara, eventualno trganje, spaljivanje i sl.) poduzima mjere – sprječava počinjenje, traži pomoć učitelja ili djelatnika škole i prijavljuje incident i počinitelje – ponaša se prema načelu dobrog gospodara. Nenamjerno/slučajno oštećivanje imovine ne smatra se prekršajem.
 • Učenik se brine za sigurnost školske imovine (ne unosi sredstva, opremu i uređaje koji mogu izazvati požar i eksploziju u unutarnji ili vanjski prostor škole, prijavljuje kvar električnih instalacija, neispravnih utičnica i ostale tehničke kvarove), brine se za sigurnost imovine drugih učenika, učitelja i djelatnika (nađene predmete i stvari vraća i gubitak prijavljuje u tajništvo), za imovinu lokalne zajednice, te poduzima potrebne mjere ako je sigurnost navedene imovine i sigurnost učenika, učitelja i ostalih djelatnika ugrožena
 • učenik vodi računa o urednosti školskih prostora (sanitarnih čvorova i sl)
 • u školu dolazi čist i uredan, primjereno odjeven (učenica – ne nosi majice bez naramenica ili s tankim naramenicama, kratke hlačice, mini suknju, prozirnu, pripijenu i kratku odjeću, ne koristi se kozmetikom pretjerano i neprimjereno)
 • poštuje zabranu konzumiranja alkohola, duhanskih proizvoda i droge u unutrašnjem i vanjskom prostoru škole te u svim ostalim prigodama (TN, izleti, susreti…)

2) DOBRO

Učenik dobrog ponašanja povremeno je aktivan je u nastavnom procesu, odgovaran i savjestan u radu, spreman na suradnju s učenicima i učiteljima. Povremeno poštuje dogovorena pravila, povremeno ometa učenike i učitelje u radu, ali prihvaća odgovornost i popravlja svoje ponašanje, ne izbjegava konfliktne situacije… Tijekom godine izrečena mu je pedagoška mjera Opomena nakon čega učenik nije promijenio svoje ponašanje. Dobro vladanje može imati i učenik kojemu je izrečena pedagoška mjera Ukor, uz uvjet da je prihvatio odgovornost i popravio ponašanje. Učenik kojem je izrečena mjera Strogi ukor, koji nijeprihvatio odgovornost i popravio ponašanje, ne može imati dobro vladanje.

1) ODNOS PREMA RADU – učenik POVREMENO:

 • Ima neodgovoran odnos prema učenju (nije spreman za pisane u usmene provjere, povremeno piše zadaće, povremeno sudjeluje u nastavi i timskome radu, ali reagira na poticaj učitelja i spreman je promijeniti taj odnos)
 • Neopravdano izostaje i/ili kasni na nastavu i druge oblike ododgojno –obrazovnog rada(izostao je neopravdano 2-5 sati)
 • Teži postizanju boljeg uspjeha, ali se ne javlja samoinicijativno za obavljanje dodatnih zadataka, radi uz poticaj, a započete poslove često ne dovršava
 • Nesavjesno i neodgovorno obavlja dužnost redara

2.) ODNOS PREMA DRUGIM UČENICIMA – učenik POVREMENO:

 • Ima neodgovoranodnos prema dr. učenicima – ometa druge učenika u učenju i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima
 • pomaže, poštuje tuđa prava i prihvaća različitosti na poticaj učitelja
 • nije uvijek susretljiv i ne poštuje uvijek pravila
 • Preuzima odgovornost za svoje postupke na način da se ispriča
 • Izaziva sukobe i/ili je nasilan prema drugima
 • Sukobe s učenicima ne rješava sukladno Protokolu, ne osjeća se odgovornim te krivicu prebacuje na dr. učenikeNema primjeren način komuniciranja s učenicima

3.) ODNOS PREMA UČITELJIMA I OSTALIM DJELATNICIMA ŠKOLE – učenik POVREMENO:

 • Ometa učitelja u nastavnom procesu i u ostalim oblicima odgojno obrazovnog rada (DOP, DOD, INA, izvanučionička nastava i sl.)
 • Ne poštuje učenika, učitelje i djelatnike škole, ili samo primjereno komunicira s učiteljima koju mu predaju
 • Učenik ne ugrožava sigurnost učitelja i ostalih djelatnika škole
 • Ne obavlja savjesno i dogovorno dužnost redara

4.) ODNOS PREMA ŠKOLSKOJ IMOVINI , IMOVINI UČENIKA TE DRUŠTVENOM, PRIRODNOM I TEHNIČKOM OKRUŽJU, ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI –učenik POVREMENO:

 • Krši pravila Kućnog reda, uz neznatna postupanja primjereno se ponaša u svim prigodama, povremeno se ponaša neprimjereno, nerijetko se priklanja neprimjerenim ponašanjima
 • Pokazuje nerazvijenu ekološku i društvenu svijest, ali na poticaj je spreman promijeniti svoje ponašanje
 • Učenik ne uništava, ne krivotvori i ne sudjeluje u krivotvorenju pedagoške dokumentacije, ali ni ne poduzima ništa kako bi spriječio takve radnje drugih učenika
 • Učenik uglavnom čuva i ne otuđuje osobnu, školsku i društvenu imovinu
 • Ima saznanja o počinjenju štete koje ne želi prijaviti
 • Ne uništava sanitarne čvorove, primjereno se i racionalno ponaša u održavanju taoletne higijene
 • Učenik ne ugrožava školsku imovinu (ne unosi u prostor škole sredstava, operemu i uređaje koji bi mogla izazvati požar, eksploziju i/ili sl.
 • U školu ne dolazi uredan, nije primjereno odjeven (učenica – ne nosi majice bez naramenica ili s tankim naramenicama, kratke hlačice, mini suknju, prozirnu, pripijenu i kratku odjeću, ne koristi se kozmetikom pretjerano i neprimjereno)
 • Učenik poštuje zabranu konzumiranja alkohola, duhanskih proizvoda i drogepoštuje zabranu konzumiranja alkohola, duhanskih proizvoda i droge u unutrašnjem i vanjskom prostoru škole te u svim ostalim prigodama (TN, izleti, susreti…)
 • Zaboravlja i ne nosi školske papuče čime stvara teškoće u održavanju čistoće škole i remeti osobno i tuđe zdravlje.

3) LOŠE

Učenik lošeg ponašanja učestalo krši Kućni red škole te razredna i druga pravila. Učenik je neodgovaran i nesavjestan u radu, nije spreman na suradnju s učenicima i učiteljima te učestalo ometa druge učenike i učitelje u radu. Tijekom godine izrečena mu je pedagoška mjera (Ukor i Strogi ukor), no i nakon izricanja mjere učenik nije prihvatio odgovornost za svoje ponašanje te ga nije promijenio.


2) ODNOS PREMA RADU – učenik UČESTALO:

 • Ima neodgovoran odnos prema učenju (ne uči, rijetko je spreman za pisane u usmene provjere, učestalo ne piše zadaće, učestalo ne sudjeluje u nastavi i timskome radu,
 • Neopravdano izostaje i/ili kasni na nastavu i druge oblike od odgojno –obrazovnog rada (izostao je neopravdano više od 6 sati)
 • Nezainteresiran za uspjeh, odbija izvršavati osnovne zadatke i zaduženja
 • Nesavjesno i neodgovorno obavlja dužnost redara
 • Ne prihvaća odgovornost za rezultate svog rada, te ne želi ispraviti pogreške
 • Krši i ne poštuje dogovorena razredna pravila i pravila Kućnog reda ( ne nosi potreban pribor i opremu, bilježnice i sl..)
  Napomena: Razredna pravila za učenike su dogovori s razrednicima kao npr. raspored sjedenja.
 • Često samovoljno mijenja raspored sjedenja, šeće i ustaje bez dopuštenja, ne radi zadano, koristi se mobitelom na nastavi i sl.)

5.) ODNOS PREMA DRUGIM UČENICIMA – učenik UČESTALO:

 • ometa druge učenika u učenju i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima te tako stvara negativnu razrednu klimu
 • ne pomaže, ne poštuje tuđa prava i ne prihvaća različitosti na poticaj učitelja
 • odbija sudjelovati u obveznim školskim programima i aktivnostima
 • ne preuzima odgovornost za svoje postupke na način da se ispriča
 • često izaziva sukobe i/ili je nasilan prema drugima
 • Sukobe s učenicima ne rješava sukladno Protokolu, vrši nasilje na druge učenike uz poticanje drugih da učine isto
 • Nema primjeren način komuniciranja s učenicima te se oni zbog toga osjećaju loše
 • Ugrožava sigurnost drugih učenika, učitelja, djelatnika (donosi u škole pirotehnička sredstva, alkohol i sl.)
 • Ponavlja pogreške unatoč upozorenjima o neprimjerenosti

6.) ODNOS PREMA UČITELJIMA I OSTALIM DJELATNICIMA ŠKOLE – učenik UČESTALO:

 • Ometa učitelja u nastavnom procesu i u ostalim oblicima odgojno obrazovnog rada (DOP, DOD, INA, izvanučionička nastava i sl.)
 • Ne poštuje učenika, učitelje i djelatnike škole – odbija izvršiti molbe, zahtjeve i zadatke učitelja i ostalih djelatnika tijekom nastave i dr. oblika odgojno-obrazovnog rada, a koji su u skladu sa zakonskim propisima Škole
 • Svojim ponašanjem učenik ugrožava sigurnost učitelja i ostalih djelatnika škole
 • Ne obavlja savjesno i dogovorno dužnost redara

7.) ODNOS PREMA ŠKOLSKOJ IMOVINI , IMOVINI UČENIKA TE DRUŠTVENOM, PRIRODNOM I TEHNIČKOM OKRUŽJU, ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI –učenik UČESTALO:

 • krši pravila Kućnog reda, krivotvori ili sudjeluje u uništavanju i/ili krivotvorenju ped. dokumentacije
 • Pokazuje nerazvijenu ekološku i društvenu svijest, i na poticaj nije spreman promijeniti svoje ponašanje
 • ne čuva svoju i otuđuje osobnu imovinu dr. učenika, školsku i društvenu imovinu
 • uništava sanitarne čvorove, neprimjereno se i neracionalno ponaša u održavanju taoletne higijene, nagovara druge učenike na počinjenje štete, a štetu ne želi nadoknaditi i ne ostvaruje restituciju
  Napomena:RESTITUCIJA je proces kojim se djeca i mladi uče samodisciplini. Temelji se na pretpostavci da su ljudi motivirani iznutra. Ponašamo se u skladu sa slikom koju smo stvorili o tome kakvi želimo kročiti svijetom. Ponekad mislimo da se ponašamo na određeni način kako bismo zavrijedili stvari koje cijenimo ili zaslužili odobravanje okoline. Međutim, ti su ciljevi uvijek vezani uz sliku o tome kako mi vidimo sebe u odnosu na ljude i stvari.

  Mi odrasli nemamo naviku razgovarati s djecom o osobi kakvom se oni vide jer smo skloni usredotočiti se na promjenu njihovog ponašanja, navesti ih da se prilagode umjesto da ih navedemo na samoprocjenu. Restitucija se odnosi na osobu. Tražimo od osobe da procijeni svoje ponašanje i utjecaj takva ponašanja na druge.

 • ugrožava školsku imovinu (unosi u prostor škole sredstava, opremu i uređaje koji bi mogla izazvati požar, eksploziju i/ili sl.)
 • učenik ne poštuje zabranu konzumiranja alkohola, duhanskih proizvoda i droge u unutrašnjem i vanjskom prostoru škole te u svim ostalim prigodama (TN, izleti, susreti…)
 • ne želi nositi školske papuče čime stvara teškoće u održavanju čistoće škole i remeti osobno i tuđe zdravlje.

 

ELEMENTI I MJERILA ZA VREDNOVANJE VLADANJA UČENIKA

Razrednik ima obavezu:
a) na početku nastavne godine (na 1. satu razrednika, tj. na 1. roditeljskom sastanku) upoznati javno sve učenike i roditelje s elementima i mjerilima ocjenjivanja vladanja učenika

b) na kraju nastavne godine ( na zadnjem satu razrednika na kraju nastavne godine) javno zaključiti i priopćiti, te obrazložiti ocjenu vladanja svakom učeniku, a u odgovarajuću rubriku Dnevnika rada za sat razrednika upisati „javno zaključivanje i priopćavanje ocjena vladanja učenika”

c) redovito informirati roditelje o vladanju učenika, dogovarati i poduzimati mjere za unaprjeđivanje vladanja učenika, te voditi brigu o tome da roditelj pravovremeno dobije informaciju koju će i zbog čega ocjenu vladanja imati njegovo dijete na kraju nastavne godine.

Ravnateljica:
Mirjana Posavec

Kriteriji vladanja izrađeni su prijedlozima i dogovorom svih učitelja, a usvojeni su na sjednici Učiteljskog vijeća 16. veljače 2015.