Pomoćnici u nastavi -2022./23.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
K A M E N I C A
Kamenica 35 H
Tel/fax: 042/701 -107
Klasa: 112-04/22-01/4
Ur.broj:2186-120-01-22-1
Kamenica , 11. kolovoza 2022.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine
broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim
posrednicima (Narodne novine 22/2020) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica,
Kamenica 35h, 42250 Lepoglava raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
1. Pomoćnik/ca u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno- 2 izvršitelja- projekt „Zajedno možemo“
 
Uvjeti za radno mjesto:
a) najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
b) nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz čl. 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću
dokumentaciju:
· životopis
· diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
· dokaz o državljanstvu
· potvrdu o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (ne stariju od 30 dana)
– elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica)
– uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ukoliko je završen
program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi (ako je osoba završila osposobljavanje)
 
Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe
oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/17,98/19, 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te
dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: POVEZNICA 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava
prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: POVEZNICA
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20)
te drugim posebnim zakonima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruju
prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Također, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz
natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o
zaštiti osobnih podataka.
 
S kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno
ispravama te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se usmeni razgovor Ukoliko
pozvani kandidati ne pristupe razgovoru, smatra se da je prijava povučena. O vremenu i
mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.
 
Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 19.8.2022. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana
Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-pomoćnik u nastavi“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice u zakonskom roku.
 
Ravnateljica škole:
dr.sc. Mirjana Posavec
Podijeli