Obavijest kandidatima

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

KAMENICA, KAMENICA 35H

KLASA:112-01-17-01-109

URBROJ:2186-120-01-17-01-1

Kamenica,17.05.2017.

Temeljem odredbi  članka 125. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 87/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ) i članka 108. Statuta Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica  ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica donosi

O D L U K U

o poništenju natječaja za radno mjesto spremača/ice

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme, objavljen dana 03. svibnja 2017. godine.

II.

Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Ivana Rangera u  Kamenici i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

III.

Novi natječaj će biti raspisan nakon objave ove odluke na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Škole.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Natječaj se poništava zbog greške u tekstu natječaja.

                                                                                                                                   

      Ravnatelj:

                                                                                                                                         dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli