Natječaj

Natječaj je istekao 27. listopada 2015.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 
Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica
42250 Lepoglava, Kamenica 35H
tel./fax. 042/701 – 107

Kamenica, 19.10.2015.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

  1. Učitelj / učiteljica glazbene kulture, nepuno radno vrijeme – 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
  2. Učitelj/učiteljica  fizike, nepuno radno vrijeme – 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
  3. Učitelj/učiteljica engleskog jezika, određeno radno vrijeme – 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radna mjesta: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, preslike domovnice i dokaza o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, do 27. 10. 2015.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava 
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica

Mirjana Posavec

 


Natječaj je istekao 19. rujna 2015.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
KAMENICA, KAMENICA 35H
KLASA:112-07/15-01-92
URBROJ:2186-120-01-15-01-1
Kamenica, 11.9.2015.

N A T J E Č A J
za radno mjesto

Pomoćnik učenika s teškoćama u razvoju (m/ž) – nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme do 10.6.2016. – 1 izvršitelj

Uvjeti: najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

Prednost pri zapošljavanje imaju kandidati koji su završili program osposobljavanja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci, te potvrdu o nezaposlenosti HZZ-e.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica
Mirjana Posavec

 


 

 

Natječaj je istekao 17. travnja 2015.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,05/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14.), Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. UČITELJ HRVATSKOGA JEZIKA (m/ž) – puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica
Mirjana Posavec

Podijeli