Natječaj za ravnatelja/icu

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-03/19-01/3

Ur.broj:2186-120-03-19-1

Kamenica, 8. svibnja 2019.

Temeljem članka 127. st 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18), članka 102. stavka 1.Statuta Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica te članka 2. stavka 2. Pravilnika o sadržaju i načinu postupanja pri provedbi postupka imenovanja ravnatelja (Klasa: 012-03/19-01/1, Urbroj:2186-120-03-19-4 od 24.01.2019.), Školski odbor Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice škole

Ravnatelj/ica školske ustanove prema čl. 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij ili
 4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

(2) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

(3) Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01.,114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica školske ustanove imenuje se na pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja/icu obvezni su priložiti u izvornike ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita(članak 157. st.1. i st.2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
 1. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a) ne stariji od 30 dana
 2. dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. čl.126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 3. uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 4. program rada za mandatno razdoblje

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).

Sukladno Pravilnika o sadržaju i načinu postupanja pri provedbi postupka imenovanja ravnatelja pri vrednovanju poznavanja stranog jezika i osnova digitalnih vještina uzimaju se u obzir rezultati formalnog i neformalnog (cjeloživotnog) obrazovanja. Formalno obrazovanje obuhvaća učenje stranog jezika odnosno informatike tijekom redovitog obrazovanja, a neformalno obrazovanje obuhvaća učenje stranog jezika odnosno digitalnih vještina pri ovlaštenim poslovnim subjektima za provođenje programa obrazovanja i/ili usavršavanja.

Vrednovanje dodatnih kompetencija dokazuje se odgovarajućom dokumentacijom, a boduje se na način određen čl. 3. st. 2.-4. Pravilnika o sadržaju i načinu postupanja pri provedbi postupka imenovanja ravnatelja (Klasa: 012-03/19-01/1, Urbroj:2186-120-03-19-4 od 24.01.2019.)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-ravnatelj- ne otvarati“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za prijavu.

Predsjednik Školskog odbora:

Ivan Štefek

Podijeli