Natječaj učitelj/ica razredne nastave -stručno osposobljavanje

 Javni poziv je istekao 13.rujna 2018.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

          K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-06/18-01/3

Ur.broj:2186-120-01-18-1

Kamenica, 5. rujna 2018

Temeljem članka 59. Zakona o radu  ( Narodne novine broj 93/14, 127/17 ) u vezi sa Zakonom o poticanju zapošljavanja te čl.108. Statuta, Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

                                                       N A T J E Č A J
                     za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

1.Učitelj/učiteljica razredne nastave– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto:

–  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine, broj:  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj: 47/96).

Posebni uvjeti:
– nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
– prijava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje najmanje 30 dana 


Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:
– životopis
– diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica)
· potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (ne stariju od 30 dana)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen Zavodu najmanje 30 dana

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Opis poslova: neposredni rad s učenicima, stjecanje iskustva, priprema za polaganje stručnog ispita..

Prijavom na natječaj, kandidati/kandidatkinje su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Škola će podatke koristiti isključivo za potrebe provedbe natječajnog postupka te ih neće ustupati drugim osobama.
Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 13.09.2018.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web stranice škole

Podijeli