Natječaj – spremač/ica

Natječaj je istekao 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (Narodne novine,  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17), Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz  probni rad u trajanju od šest mjeseci

Opći uvjeti:
            – punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog  mjesta.
 
Posebni uvjeti:
              – završena osnovna škola te uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17). 

             Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, domovnicu, uvjerenje  o završenoj školi, elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana.

            Kandidat/tkinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat/tkinja  koji/a bude izabran/a dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj

sposobnosti prije sklapanja ugovora o radu. 
            Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave te  prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

            Prijave slati na adresu: OŠ Ivana Rangera, Kamenica, Kamenica 35 H, 42250 Lepoglava- „Za natječaj“

            Natječaj je otvoren od 03. svibnja 2017. do 11. svibnja 2017., a objavljen je na  oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

            Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskim stranicama škole u zakonskom roku.

                                            

KLASA: 112-01-17-01-100

URBROJ: 2186-120-01-17-01-1

U Kamenici 03.svibnja 2017.  

   Ravnateljica:

dr. sc. Mirjana Posavec

Podijeli