Natječaj – pomoćnik u nastavi

          

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

          K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-04/22-01/2

Ur.broj:2186-120-01-22-1

Kamenica , 9. rujna 2022.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),  Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 22/2020) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. pomoćnik/ca u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno- 1 izvršitelj- projekt „Zajedno možemo“

Uvjeti za radno mjesto:

a) najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

b) nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj     

  školi (ne stariju od 30 dana)

– elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica)

– uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ukoliko je završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi (ako je osoba završila osposobljavanje)

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,98/19, 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) te drugim posebnim zakonima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruju  prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Također, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu,

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka  navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

S kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se usmeni razgovor Ukoliko pozvani kandidati ne pristupe razgovoru, smatra se da je prijava povučena. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 19.9.2022.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-pomoćnik u nastavi“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice u zakonskom roku.

Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec 

Podijeli