Natječaj -pomoćnik/ca u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
K A M E N I C A
Kamenica 35 H
Tel/fax: 042/701 -107
KLASA: 112-04/23-01/4
URBROJ:2186-120-01-23-1
Kamenica , 11. svibnja 2023.
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine
broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22),
Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine
102/2018, 59/2019 i 22/2020) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h,
42250 Lepoglava raspisuje
 
                                                   N A T J E Č A J
                                               
 
1. Pomoćnik/ca u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju (m/ž), određeno, nepuno radno vrijeme
20 sati tjedno- 1 izvršitelj- projekt „Zajedno možemo“
 
Uvjeti za radno mjesto:
a) najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
b) nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz čl. 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću
dokumentaciju:
– životopis,
– diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– potvrdu o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja)
– elektronički zapis o ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ukoliko je završen
program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi (ako je osoba završila osposobljavanje)
Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti
osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose i na
muške i ženske kandidate.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/17,98/19, 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te
dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze
o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu
ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja:
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20)
te drugim posebnim zakonima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruju
prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Također, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz
natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu,
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o
zaštiti osobnih podataka.
 
S kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te
ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se usmeni razgovor (intervju). Ukoliko pozvani
kandidati ne pristupe razgovoru, smatra se da je prijava povučena. O vremenu i mjestu održavanja
intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.
Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica., odnosno do 19.05.2023.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili putem pošte na adresu
škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-
pomoćnik u nastavi“.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne (web) stranice Škole
https://www.os-kamenica.com/ pod rubrikom „Natječaji – Odluke o odabiru kandidata“ u roku od
osam (8) dana od dana izbora kandidata.
 
dr.sc. Mirjana Posavec, ravnateljica škole
 
Dostavlja se:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Ivanec
(mrežna stranica i oglasna ploča),
2. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
3. Pismohrana Škole, ovdje.
Podijeli