Natječaj

Natječaj je istekao 11. siječnja 2019.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-02/18-01/13

Ur.broj:2186-120-01-19-3

Kamenica 3. siječnja 2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“ broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.Spremač/ica, neodređeno radno vrijeme – 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz probni rad u trajanju od 1 mjeseca.

Uvjeti za radno mjesto:

– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

– najmanje završena osnovna škola (prema čl. 31. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica)

Opis poslova:

– prema čl. 5. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u

osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 40/2014)

– Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica

               Svaki radni dan:

– prozračiti sve prostorije, hodnike;

– usisati podove, pokupiti smeće, zaliti cvijeće;

– obrisati prašinu s namještaja u svim prostorijama;

– osvježiti WC-e koje koriste učenici, učitelji i ostali zaposlenici te prema potrebi

   staviti ubruse, toaletni papir, sapun za ruke;

– očistiti WC-e i umivaonike;

– očistiti ulaz pred školom;

– osvježiti podove vlažnom i suhom krpom;

– obrisati stolove i stolice;

– očistiti i osvježiti hodnike;

– detaljno očistiti zbornicu, te ukloniti i oprati prljavo posuđe;

– detaljno očistiti urede, te ukloniti i oprati prljavo posuđe;

  • u svakodnevnom radu paziti na racionalno korištenje energenata;

– odnošenje i donošenje pošte, te ostalih pismena po nalogu poslodavca.

   Jednom tjedno:

Pored svakodnevnih poslova uraditi sljedeće:

– oprati sve zidove u cijeloj školi;

– premazati podove u svim prostorijama i hodnicima određenim sredstvom;

– detaljno spremiti sve prostorije;

– oprati prozore na ulaznim vratima i vidnim mjestima;

– detaljno spremiti urede, namještaj očistiti prikladnim sredstvima.

   Ostalo:

– pripremanje i raspremanje prostorija u slučaju održavanja sastanaka, sjednica i sl.;

– prijaviti ravnatelju ili tajniku sve nedostatke, kvarove i oštećenja;

– odlazak u nabavku materijalnih potrepština za potrebe škole;

– obavljanje i drugih srodnih poslova prema nalogu ravnatelja.

Uvjeti rada: – rad u zatvorenom, na otvorenom, na visini, u mokrom

                    – samostalni rad, rad u smjenama

                    – rad stojeći, u pokretu, zaokretanje tupa, dizanje i prenošenje tereta, čučanje,

                       klečanje, učestalo sagibanje, uspinjanje stepenicama, uspinjanje ljestvama,

                      dizanje i prenošenje tereta

                     – povećana izloženost ozljedama, prašini, visokim i niskim temperaturama

                     – rad sa sredstvima za čišćenje

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • · životopis
  • · dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • · domovnicu
  • · potvrdu o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (ne stariju od 30 dana).

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 11.01.2019.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj- spremač/ica“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice u zakonskom roku.

Ravnateljica:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli