Natječaj

Natječaj je istekao 14. rujna 2016.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA KAMENICA
42250 Lepoglava, Kamenica 35H
Tel/fax. 042/701 -107
KLASA:112-07-16-01-25
URBROJ:2186-120-01-16-01-2
Kamenica, 6. rujna 2016.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1.Učitelj/učiteljica engleskog jezika,određeno radno vrijeme – 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje

2.Učitelj/učiteljica fizike,neodređeno radno vrijeme – 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti za radna mjesta: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, presliku domovnice i i dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci.
Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 14.09.2016.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:
dr. sc. Mirjana Posavec

Podijeli