Javni poziv za pomoćnika/icu u nastavi

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-03/20-01/4

Ur.broj:2186-120-01-20-1

Kamenica, 17. kolovoza 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, 102/2018, 22/2020), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za radno mjesto

1. Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, na određeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom– 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena u radu s dva učenika s teškoćama u razvoju; 1 izvršitelj/ica, Projekt Varaždinske županije „JA MOGU“, za nastavnu godinu 2020./2021.

Uvjeti za radno mjesto:

a) najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

b) nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj    školi, ne stariju od 30 dana

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.

-uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ukoliko je završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi

Svi prilozi predaju se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na javni poziv, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se testiranje sukladno odredbi čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti na vrijeme osobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima javnog poziva, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odnosno zaključno do 25.kolovoza 2020.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava, s naznakom „ Prijava na natječaj – pomoćnik/ca u nastavi“.

Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli