Zaštita osobnih podataka

Sukladno GDPR uredbi , a s obzirom na zaštitu podataka učenika kao maloljetnih osoba, Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica na svojim web stranicama objavljuje sljedeće podatke o učenicima:

Ako postoji pisana privola roditelja:
Ime i prezime/fotografiju učenika u člancima o događanjima u školi, sudjelovanju u projektima, rezultatima natjecanja u znanju i športskim natjecanjima kao i ime prezime učenika članova Vijeća učenika.

Ako ne postoji pisana privola roditelja:
U svim objavama službenih dokumenata (Kurikul, Godišnji plan i program) i člancima o događanjima u školi, sudjelovanju u projektima, rezultatima natjecanja u znanju i športskim natjecanjima, Škola ne objavljuje podatke o učeniku kao ni fotografije učenika.

Sukladno GDPR uredbi ostale podatke koje od Vas prikupljamo i obrađujemo isključivo su usklađeni s postojećim Zakonima i propisima koji se primjenjuju u osnovnom obrazovanju te se neće koristiti ni u koje druge svrhe.


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

Kamenica 35 H

Klasa: 003-05/18-05/4

Ur.broj:2186-120-01-18-1

Kamenica, 6. 11. 2018.

Temeljem čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), čl. 4 Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica i odredbe čl. 108. Statuta Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, ravnateljica škole Mirjana Posavec donosi

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.

Sabina Hunjek, mag.iur., tajnica Osnovne škole Ivana Rangera (dalje u tekstu: Škola) imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica.

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava za zaštitu osobnih podataka,
  • prati sve propise o zaštiti osobnih podataka, raspodjelu odgovornosti i podizanje svijesti i osposobljavanja osoba koje sudjeluje u postupcima obrade osobnih podataka,
  • vodi računa o riziku povezanim s postupcima obrade,
  • dužan je surađivati s nadzornim tijelom (Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka),

Obveze službenika regulirane su čl. 38. i 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Službeni kontakt - podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Osnovne škole Ivana Rangera su:

  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • službeni telefon broj: 042/701-107
  • službeni telefaks broj: 042 / 701-107

Članak 5.

Ova Odluka se objavljuje na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama Škole www.os-kamenica.com

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja te njezinim donošenjem prestaje važiti Odluka, Klasa:035-01/15-01/35, Urbroj:2186- 120-01-15-01-1 od 19 .03.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) voditelj obrade osobnih podataka dužan je donijeti odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka i odluku o imenovanju službenika dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu. Kontakt podatke službenika voditelj obrade dužan je objaviti na web stranici . Slijedom navedenog, postupilo se kao u izreci ove Odluke.

                       Ravnateljica:

                dr.sc. Mirjana Posavec

Napomena: Ovjereni dokument nalazi se u tajništvu Škole.

Više o Politici zaštite privatnosti pročitajte OVDJE.


 

Ispis E-mail