Vijeće roditelja

  2019./2020.

Red. br.RazredIme i prezime roditelja
1. 1.a  
2. 1.b Galović Valentina
3. 2.a Kristina Pintarić
4. 2.b Kralj Zvonimir
5. 3.a Šantalab Marko
6. 3.b Maček Natalija
7. 4.a Katarina Strupar
8. 4.b Marija Hunjet
9.

5.a

Verica Črepino

10.

6.a

6.b

Danijela Kasal

Andreja Jug

11. 7.a Marina Kapustić
12. 8.a Tatjana Cikač

 

Što je Vijeće roditelja?

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

vijeće

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadaća školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Neki od zadataka Vijeća roditelja su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole; davanje mišljenja i prijedloga u svezi s prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole; u svezi s radnim vremenom  škole; u svezi s organizacijom izleta, ekskurzija, športskih natjecanja, i kulturnih manifestacija; u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje; u svezi s pritužbom na obrazovni rad; u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima. (Udruga roditelja KORAK PO KORAK)

Ispis E-mail