Imenovanje službenika za informiranje

pdfOdluka o imenovanju zamjenika povjerenika za informiranje


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Klasa: 003-05/18-05/4

Ur.broj:2186-120-01-18-1

Kamenica, 6. 11. 2018.

 

Temeljem čl. 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i čl. 108. Statuta Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica ravnateljica škole  Mirjana Posavec, donosi sljedeću

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica kao tijelu javne vlasti. Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Službenikom za informiranje imenuje se Sabina Hunjek, magistra prava koja radi na radnom mjestu tajnice Škole.

Članak 3.


Službenik za informiranje:

  • obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
  • unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica kao tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona,
  • vodi upisnik zahtjeva.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka, KLASA:035-01-15-01-33,URBROJ:2186-120-01-15-01-1 donesena 19. ožujka 2015.

 Ravnateljica:
dr.sc. Mirjana Posavec

 

 Napomena: Ovjeren dokument nalazi se u tajništvu Škole.

 


Ispis E-mail