Natječaj za učitelja/icu fizike i engleskog jezika

Natječaj je istekao 28. veljače 2018.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA KAMENICA
42250 Lepoglava, Kamenica 35H
Tel/fax. 042/701 -107
KLASA:112-07-18-01-55
URBROJ:2186-120/01-18-01-1
Kamenica, 20. veljače  2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1.Učitelj/učiteljica engleskog jezika, određeno radno vrijeme – 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje

2.Učitelj/učiteljica fizike, neodređeno radno vrijeme – 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti za radna mjesta:. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, 47/96).

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • · životopis
  • · diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • · domovnicu
  • · potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana).

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja- LINK OVDJE.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 28.02.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:
dr. sc. Mirjana Posavec

Podijeli