Natječaj za tajnika/cu (m/ž)

Natječaj je istekao 25. rujna 2018.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-02/18-01/4

Ur.broj:2186-120-01-18-3

Kamenica, 17. rujna 2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17,68/18 ), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. Tajnik/ca, neodređeno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto:

– Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

  1. a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,  
  2. b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • · životopis
  • · diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • · domovnicu
  • · potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (ne stariju od 30 dana).

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 25.09.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli