Natječaj za radno mjesto

Natječaj je istekao  7. studenoga 2015.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica

42250 Lepoglava, Kamenica 35H

Tel/fax. 042/701 -107

Kamenica, 30.10.2015.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. I 152/814.), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1.Učitelj/učiteljica engleskog jezika, određeno radno vrijeme – 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena

                                                              zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, presliku domovnice i i dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 07.11.2015.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera,  Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                              

KLASA:112-07-15-01-119

URBROJ:2186-120-01-15-01-1

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                                            Mirjana Posavec

Podijeli