Natječaj – tajnik/ca

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

KLASA: 112-04/22-01/4

URBROJ: 2186-120-01-22-3

Kamenica, 09. studenog 2022.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (dalje: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. Tajnik/ca škole na neodređeno i nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena- 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto:

– Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati/kandidatkinje trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br., 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20).

– Prema članku 105. stavku 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i prema članku 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica (KLASA: 003-05/20-05/1, URBROJ: 2186-12-03-20-3 od 12.3.2020. godine), poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,  

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Radni odnos ne može se zasnovati sa osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (e-radna knjižica HZMO).

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,98/19, 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%

20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) te drugim posebnim zakonima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Također, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje sukladno čl.8. Pravilnika.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 17.11.2022.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-tajnik/ca“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice u zakonskom roku.

pdfObavijest o pravnim izvorima za testiranje

dr.sc. Mirjana Posavec, ravnateljica

Podijeli