Natječaj – tajnik/ca – određeno

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-03/20-01/3

Ur.broj:2186-120-01-20-3

Kamenica, 21. rujna 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. Tajnik/ca, određeno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto:

– Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,  

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

   školi, ne stariju od 30 dana

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30

   dana.

Svi prilozi predaju se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se testiranje sukladno odredbi čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objavit će se Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.

Najmanje pet dana prije održavanja testiranja, na mrežnoj stranici Škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odnosno zaključno do 29. rujna 2020.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava, s naznakom „natječaj – tajnik/ca“. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

docxObavijest o testiranju

Ravnateljica

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli