Natječaj (stručno osposobljavanje)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-06/18-01/5

Ur.broj:2186-120-01-18-1

Kamenica, 9. studenog 2018.

Temeljem članka 59. Zakona o radu ( Narodne novine broj 93/14, 127/17 ) u vezi sa Zakonom o poticanju zapošljavanja te čl.108. Statuta, Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.Učitelj/ica razredne nastave– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto:

– Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj: 47/96).

Posebni uvjeti:

– nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala

– prijava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje najmanje 30 dana

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  •  životopis
  •  diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  •  domovnicu
  • elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica)
  •  potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana)
  •  potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen Zavodu najmanje 30 dana

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Škola će podatke koristiti isključivo za potrebe provedbe natječajnog postupka te ih neće ustupati drugim osobama.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 19.11.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole.

Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli