Natječaj – socijalni pedagog/inja (rok prijave 7. 8.2023.)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

KLASA: 112-04/23-01/6

URBROJ: 2186-120-01-23-3

Kamenica,  28. srpnja 2023.        

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22,), čl.2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (dalje: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.Stručni suradnik (m/ž)- socijalni pedagog/inja, određeno, puno radno vrijeme – (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena)- 1 izvršitelj/ica. Rad u jednoj smjeni u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Uvjeti za radno mjesto:

– prema čl. 105. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i čl. 29. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/2019).

Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi- diplomu
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice i sl.)
  • potvrdu o nekažnjavanju odnosno uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede
       zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  
       srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja),

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
   mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (ne stariju od 8 dana od dana objave natječaja)

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose i na muške i ženske kandidate.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,98/19, 84/21) dužne su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje sukladno čl.8. Pravilnika.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 07. kolovoza 2023.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili putem pošte na adresu škole: 

Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj- stručni suradnik“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice u zakonskom roku.

pdfObavijest i upute o testiranju – socijalni pedagog/inja

pdfSocijalni pedagog/inja- natječaj

Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli