Natječaj – soc. pedagog

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
K A M E N I C A
Kamenica 35 H
Tel/fax: 042/701 -107
KLASA: 112-04/23-01/3
URBROJ:2186-120-01-23-3
Kamenica , 16. svibnja 2023.
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine
broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22),
čl.2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica
(KLASA: 100-01/19-01/1, URBROJ: 2186-120-03-19-1 od 26. travnja 2019. godine) (dalje:
Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava
raspisuje
 
                                                  N A T J E Č A J
                                                za radno mjesto
 
1.Stručni suradnik- socijalni pedagog, (m/ž), određeno, puno radno vrijeme – (40 sati ukupnog
tjednog radnog vremena)- 1 izvršitelj/ica. Rad u jednoj smjeni u Osnovnoj školi Ivana Rangera
Kamenica.
Uvjeti za radno mjesto:
– Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati/kandidatkinje trebaju zadovoljiti i
posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br.,
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20 i 151/22)
i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“
br. 6/19 i 75/2020).
Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu
dokumentaciju:
 životopis
 diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice i sl.),
 elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (ne starije od 8 dana od dana
objave natječaja),
 uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog
odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od
8 dana od dana objave natječaja)
Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti te ih Škola ne vraća kandidatima
koji su se prijavili na natječaj.
Prije stupanja u radni odnos, izabrani kandidat dužan je dostaviti originale ili ovjerene preslike od
strane javnog bilježnika tražene dokumentacije na temelju kojih je dokazao ispunjavanje uvjeta iz
natječaja.
 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti
osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su
neutralno i odnose i na muške i ženske kandidate.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/17,98/19, 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te
dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava
prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20)
te drugim posebnim zakonima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruju
prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Također, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz
natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu,
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o
zaštiti osobnih podataka.
Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje sukladno
čl.8. Pravilnika.
 
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj
stranici škole ( http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti Obavijest i
upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole
( http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti vrijeme i mjesto održavanja
testiranja kandidata najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica. Natječaj je
otvoren od 16.05. 2023. do 24.05.2023. godine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili putem pošte na adresu
škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-
stručni suradnik“.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne (web) stranice Škole
https://www.os-kamenica.com/ pod rubrikom „Natječaji – Odluke o odabiru kandidata“ u roku od
osam (8) dana od dana izbora kandidata.

pdfObavijest o pravnim izvorima za testiranje

 
 
Ravnateljica škole:
dr.sc. Mirjana Posavec
 
Dostavlja se:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Ivanec
(mrežna stranica i oglasna ploča),
2. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
3. Pismohrana Škole, ovdje.
 
Podijeli