Natječaj – razredna nastava (rok prijave 29.12.2023.)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-04/23-01/17

Ur.broj:2186-120-01-23-3

Kamenica, 21. prosinac 2023.

 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22,), čl.2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (dalje: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1.  UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

UVJETI:

Uz opći uvjet o zasnivanju radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105., člankom 106. i člankom 155. st 2.i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), i čl. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/2019).

Sukladno članku 105. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

 Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • diploma – odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

 Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe  oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( “NN” br.: 82/08. i 69/17. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“NN”br.: 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“NN” br.: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., i 98/19. ), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“NN” br.: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( “NN” br.: 84/21.), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se  na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.: 121/17. i 98/19.)   uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“NN” br.: 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. Stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj kandidat/kinje daju privolu Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica za obradu osobnih podataka koji su navedeni u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatom se smatra osoba prijavljena na natječaj koja podnese pravodobnu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Rok za dostavu natječajne dokumentacije je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, odnosno do 29. prosinca 2023. godine. Ako se prijave šalju posljednjeg dana natječaja, moraju biti poslane preporučenom pošiljkom.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj – razredna nastava“ .

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave pristigle e-mailom.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim podacima i prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica: https://www.os-kamenica.com/https://os-kamenica.com/images/DOC210519.pdf .

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole (https://www.os-kamenica.com/natjecaji/natjecaji, pod rubrikom „Natječaji“ objaviti Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje te će u istoj rubrici objaviti mjesto i vrijeme održavanja testiranja kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole, u rubrici „Natječaji“.

pdfObavijest o pravnim izvorima za testiranje – RN

Ravnateljica:

dr.sc Mirjana Posavec

Podijeli