Natječaj -pomoćnik/ca u nastavi

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 602-02/21-04/1

Ur.broj: 2186-120-01-21-7

Kamenica, 26. kolovoza 2021.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 22/2020), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

NATJEČAJ
za prijavu kandidata za radno mjesto

1. Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju– 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena , na određeno vrijeme – 2 izvršitelja/ica, – Projekt „MI MOŽEMO“

Uvjeti za radno mjesto:

a) najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

b) nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj    školi, ne stariju od 30 dana
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana
  • uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ukoliko je završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi

Svi prilozi predaju se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik..

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na javni natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju prijava velikog broja kandidata, s kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se usmeno testiranje putem intervjua. Ukoliko pozvani kandidati ne pristupe testiranju, smatra se da je prijava povučena. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni

O rezultatima javnog poziva, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odnosno do 3. rujna 2021.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava, s naznakom „ Prijava na natječaj – pomoćnik/ca u nastavi“.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici škole i oglasnoj ploči HZZ.

                                                                                                                   Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli