Natječaj – kuhar/ica (rok za prijave 7.8.2023.)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
K A M E N I C A
Kamenica 35 H
Tel/fax: 042/701 -107
KLASA: 112-04/23-01/7
URBROJ: 2186-120-01-23-3
Kamenica, 28. srpnja 2023.
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine
broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13., 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),
čl.2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (dalje:
Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava
raspisuje
                                                      N A T J E Č A J
                                                      za radno mjesto
 
1. Kuhar/ica (m/ž), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog
tjednog radnog vremena- 1 izvršitelj/ica. Rad u jednoj smjeni u Osnvnoj školi Ivana
Rangera Kamenica.
 
Uvjeti za radno mjesto:
– Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati/kandidatkinje trebaju
zadovoljiti i posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu Osnovne škole Ivana Rangera
Kamenica (KLASA: 011-02/23-01/2, 2186-120-03-23-3 od 13. lipnja 2023. godine):
 
 završena srednja škola program kuhar odnosno KV kuhar
 završen tečaj higijenskog minimuma
 
Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti
valjanu dokumentaciju:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžbu
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice i sl.)
– potvrdu o nekažnjavanju odnosno uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede
zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja),
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
– dokaz o završenom tečaju higijenskog minimuma
Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti
osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su
neutralno i odnose i na muške i ženske kandidate.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,
76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku
48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/17,98/19, 84/21) dužne su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te
dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz
Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužne su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz
natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o
zaštiti osobnih podataka.
Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje sukladno
čl.8. Pravilnika.
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će istovremeno s objavom natječaja na
mrežnoj stranici škole ( http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti
Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole
( http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti vrijeme i mjesto održavanja
testiranja kandidata najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.
 
Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, odnosno do 07.
kolovoza 2023. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola
Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-kuhar/ica“.
 
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice u zakonskom roku.
 

pdfKuhar/ica – natječaj

 
Ravnateljica
Mirjana Posavec
Podijeli