Natječaj

Natječaj je istekao 30. svibnja 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (Narodne novine,  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno),  uz  probni rad u trajanju od mjesec dana

 

 Uz opće uvjete:
                  – završena osnovna škola te uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17). 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, domovnicu, uvjerenje  o završenoj školi, elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

            Kandidat/tkinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.

           Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave te  prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

      Prijave slati na adresu: OŠ Ivana Rangera, Kamenica, Kamenica 35 H, 42250 Lepoglava– „Za natječaj“

      Natječaj je otvoren od 22. svibnja 2017. do 30. svibnja 2017., a objavljen je na  oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

      Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskim stranicama škole u zakonskom roku.

                                            

KLASA: 112-01-17-01-110

URBROJ: 2186-120-01-17-01-1

Kamenica, 22.svibnja 2017.      

                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                      dr.sc. Mirjana Posavec                                 

Podijeli