Natječaj – učitelj/ica hrvatskoga jezika

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

KLASA: 112-04/23-01/2

URBROJ: 2186-120-01-23-3

Kamenica, 06. travnja 2023.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (KLASA: 100-01/19-01/1, URBROJ: 2186-120-03-19-1 od 26. travnja 2019. godine) (dalje: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35h, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž)- na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena- 1 izvršitelj/ica. Rad u jednoj smjeni u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Uvjeti za radno mjesto:

– Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati/kandidatkinje trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br., 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20 i 151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/19 i 75/2020).

Radni odnos ne može se zasnovati sa osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice i sl.),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja),
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog

odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od

8 dana od dana objave natječaja)

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose i na muške i ženske kandidate.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,98/19, 84/21) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) te drugim posebnim zakonima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Također, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje sukladno čl.8. Pravilnika.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com ) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica. Natječaj je otvoren od 06.04. 2023. do 14.04.2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili putem pošte na adresu škole : Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „natječaj-učitelj/ica hrvatskog jezika“.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne (web) stranice Škole https://www.os-kamenica.com/ pod rubrikom „Natječaji – Odluke o odabiru kandidata“ u roku od osam (8) dana od dana izbora kandidata.

RAVNATELJICA ŠKOLE:

dr.sc. Mirjana Posavec

pdfObavijest o pravnim izvorima za testiranje

Podijeli