Javni poziv -pripravnik/ca

        
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

         K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

Klasa: 112-06/21-01/1

Ur.broj:2186-120-01-21-2

Kamenica, 4. svibnja 2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl.2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (dalje: Pravilnik), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za prijem pripravnika u sklopu mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo“ za radno mjesto

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – PRIPRAVNIK/CA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Uvjeti za radno mjesto:

– sukladno čl. 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i čl. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/2019);

Posebni uvjeti:

– sukladno mjeri HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo“, na javni poziv se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju

Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
  • potvrdu o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj    

školi (ne stariju od 30 dana)

– elektronički zapis HZMO-a s podacima o radnom stažu

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocshttps://os-kamenica.com/images/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na javni poziv, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje sukladno čl.8. Pravilnika.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će istovremeno s objavom javnog poziva na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata će na mrežnoj stranici škole (http://www.os-kamenica.com) pod rubrikom „Natječaji“ objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do 12.05.2021.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava s naznakom „javni poziv – učitelj RN -pripravništvo“.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

pdfObavijest o pravnim izvorima i nacinu provedbe testiranja

Ravnateljica škole:

dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli